Emergency Routes

  • Durga Chowmuhnai  - Sankar Chowmuhnai - Ker Chowmuhani –Flyover – A.D Nagar - Siddhi Ashram – Hapania.
  •  Airport – Barjala - Durga Chowmuhnai  - Sankar Chowmuhnai - Ker Chowmuhani –Battala – Nagerjala-  A.D Nagar - Siddhi Ashram – Hapania.
  • IGM Chowmuhani - RMS Chowmuhani - Orient Chowmuhani - Lions Gate - Ganaraj Chowmuhani – Purbasha - Ashram Chowmuhani .
  • IGM Chowmuhani - RMS Chowmuhani - Orient Chowmuhani - Lions Gate - Ganaraj Chowmuhani –Lal Bahadur-Dhaleswar- Indranagar-AGMC and GBP Hospital
  • ILS /AGMC- Old Raj Bhawan Back side – Ujan Abhoynagar – Sachin Setu – Lal Bahadur – Women’s College – Lions Gate –Orient crossing – RMS – IGM – Flyover –A.D Nagar – Hapania.